Terms and Conditions

1. DEFINITIONS:

“Agreement” means this agreement
“Advertisement” means any image and/or representation of products and/or services and/or information on any kind of media.
“Advertiser” means the individual advertiser or any advertising agent.
“Advertising Program” means the program of Advertisements that the Contractor has the exclusive right to establish, operate, service and maintain.
“Advertising Space” means the space whereby the case code/location/unit code and description of the location that the Advertisements will be placed.
“Airport” means Budapest International Airport, in Budapest Hungary for which the Contractor has been granted the exclusive right to establish, operate, service, and maintain the Advertising Program.
“Budapest Airport Zrt” means Budapest Airport Budapest Ferenc Liszt International Airport Operator Private Limited Company having its registered seat at 1185 Budapest, BUD International Airport and corporate registration number 01-10-044665.
“Contractor” means International Airport Advertising Corporation (Hungary) kft, having its registered seat at 1185 Budapest Nemzetkozi Repuloter, Terminal 2/A F- szarny and corporate registration number 01-09-288745 appointed by Budapest Airport Zrt, for the provision of Advertisements at Budapest International Airport in Hungary.
“Commencement date” means the starting date of display of the Advertisements on the Advertising Spaces.
“Total Fee” means the agreed total fee for the license provided to the Advertiser for the use of the Advertising Space for placing Advertisements.
“Term” means the agreed period of time for which the Agreement shall be valid.

 

1. DEFINÍCIÓK:

“Szerződés” jelenti a jelen szerződést
“Reklám” jelent minden képet és/vagy termék és/vagy szolgáltatás megjelölést vagy bármely más típusú médiát.
„Reklámozó” jelenti az önálló reklámozót vagy bármely reklámközvetítőt.
„Reklámprogram” jelenti a Reklámozásra vonatkozó programot, amelynek létrehozására, működtetésére, javítására és fenntartására a Vállalkozó kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.
„Hirdetési Felület” jelenti azt az ügyszámmal/helyiség/egység kóddal megjelölt és körülírt helyszínt, ahogy a Reklámok elhelyezésre kerülnek.
„Repülőtér” jelenti a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, amely tekintetében a Vállalkozó a Reklámprogram létrehozására, működtetésére, javítására és fenntartására kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.
„Budapest Airport Zrt” jelenti a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, amelynek székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, cégjegyzékszáma pedig: 01-10-044665.
„Vállalkozó” jelenti az International Airport Advertising Corporation (Hungary) Kft-t, amelynek székhelye: 1185 Budapest Nemzetkozi Repuloter, Terminal 2/A F- szarny cégjegyzékszáma pedig: 01-09-288745, és amelyet a Budapest Airport Zrt kijelölt a Reklámokkal való rendelkezés tekintetében a Budapesti Nemzetközi Repülőtér területén, Magyarországon.
„Kezdő időpont” jelenti a Reklámoknak a Hirdetési Felületeken történő elhelyezésének kezdetét.
„Havi Díj” jelenti a felek által kialkudott havidíjat, amelyet a Reklámozó a Hirdetési Felületen elhelyezett Reklámokra vonatkozó licenc ellenértékeként fizet.
„Időtartam” jelenti a jelen Szerződés érvényességére vonatkozóan meghatározott időtartamot.


 

2. SCOPE OF THE PRESENT AGREEMENT:

The Contractor hereby provides the Advertiser with a license to use the Advertising Space specified on the front side of the Agreement, exclusively through the Contractor for installation and maintenance of Advertisements, subject to the terms and conditions thereof.

 

2. A JELEN SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A Vállalkozó ezúton felhatalmazza a Reklámozót, hogy a jelen Szerződés külső oldalán meghatározott Hirdetési Felületet kizárólag a Vállalkozó útján Reklámok kihelyezése és fenntartása céljából az alábbi feltételek szerint használja.


 

3. TERM:

The Term and the Commencement date of the Agreement are specified on the front side of this Agreement. This Agreement becomes effective upon signing hereof, regardless of the payment status of the Advertiser.

 

3. IDŐTARTAM:

A jelen Szerződés Időtartama és Kezdő Időpontja a jelen Szerződés külső oldalán került meghatározásra. A jelen Szerződés a felek általi aláíráskor hatályba lép, a Reklámozó fizetési státuszától függetlenül.


 

4. TERMINATION:

Every party has the right to terminate the Agreement with ten (10) days prior written notice with termination becoming effective the last day of the Term.The Contractor retains the right to terminate the Agreement at any time for safety, security and operational reasons beyond its control, with termination becoming effective immediately and to invoice the Advertiser regarding any amount due up until the date of termination. In case that the Advertiser terminates the Agreement for any reason, it will be liable to compensate the Contractor for the remaining time of the Term. The present consitutes a condition to the Agreement.

 

4. MEGSZŰNÉS:

Bármely fél jogosult a jelen Szerződést előzetesen, tíz (10) napos felmondási idővel az Időtartam utolsó napjára felmondani. A Vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szerződést az ellenőrzési körén kívül eső biztonsági, biztonságtechnikai vagy működési okokból azonnal hatállyal felmondja és Reklámozó részére a felmondás időpontjáig esedékessé váló minden összeget kiszámlázzon. Amennyiben Reklámozó a jelen Szerződést bármely okból felmondja, köteles a Vállalkozó részére az Időtartam fennmaradó részére kártérítést fizetni. A jelen rendelkezés a Szerződés feltétele.


 

5. FEES:

(a) The Total Fee is specified on the front of the Agreement and shall be invoiced by the Contractor and shall become due and payable in full within thirty (30) days from the date of issue, regardless of whether Advertiser timely provides to Contractor the graphics or other display case/area contents for which Advertiser is responsible.
(b) Advertiser will be charged additional amounts for the cost of change-out and printing of Advertisement/s, as well as for any uploading fees chargeable only in the cases when the Advertising Space is a digital medium, as well as electricity and/or utilities consumption where applicable. The
Total Fee and any additional amounts, as defined herein above shall be paid to the Contractor’s bank account as specified on the Contractor’s invoice or to any other account that the Contractor may indicate.
(c) In cases whereby printing of the Advertisements is not managed by the Contractor, Advertiser shall bear the costs of delivery and/or re-routing of the Advertisements, to the address or the correct address as the case may be, including spares or added parts, shown on the printing specifications not later than five (5) days before the Commencement date of the present Agreement or the day of any change out of the Advertisements thereafter. In cases whereby Contractor arranges such a delivery, the costs shall be payable to the Contractor on demand.

 

5. DÍJAK:

(a) A Teljes Díj a Szerződés első oldalán kerül meghatározásra és a Vállalkozó által kerül kiszámlázásra, és egy összegben, teljes egészében, a számla kiállítását követő harminc (30) napos fizetési határidőn belül teljesítendő, függetlenül attól, hogy a Reklámozó időben megküldi-e a Vállalkozónak a grafikát, vagy más megjeleníteni kívánt tartalmat, amely a Reklámozó felelőssége.
(b) Reklámozó a Havi Díjon felül köteles megtéríteni a Reklám(ok) kicserélésének és nyomtatásának költségeit, valamint digitális médium, mint Hirdetési Felület esetében alkalmazandó feltöltési költségeket, továbbá
szükség esetén az áram és/vagy más közüzem szolgáltatás díját.
A Teljes Díj és bármely további, a fentiekben megjelölt költséget a Reklámozó a Vállalkozó részére a Vállalkozó által kiállított számlán megjelölt bankszámlára, vagy a Vállalkozó által esetlegesen megjelölt más bankszámlára köteles megfizetni.
(c) Azokban az esetekben, amennyiben a Reklámok nyomtatását nem a Vállalkozó végzi, Reklámozó köteles a Reklámok, illetve a tartalék vagy hozzáadott részei kézbesítésének és/vagy a nyomtatási specifikációkon megadott címre vagy adott esetben a helyes címre történő átirányításának költségeit viselni legkésőbb öt (5) nappal a jelen Szerződés Kezdő időpontját, vagy a későbbiekben a Reklámok cseréjének napját megelőzően. Amennyiben az ilyen kézbesítéseket a Vállalkozó szervezi meg, a költségeket külön felhívásra a Vállalkozónak kell megfizetni.


 

6. ADVERTISEMENTS:

The Advertiser undertakes, at its own cost to prepare and deliver to the Contractor the Advertisement(s) for the appropriate Advertising Spaces. The Contractor shall install the Advertisement(s) provided that the conditions of paragraph (5) above have been satisfied.
Contractor shall not be held responsible for any damage sustained on the Advertisements as a result of inadequate quality of the printing material and/or due to poor quality printing if the production is not managed by the Contractor.
Upon request by the Advertiser for a change-out of the Advertisements, or expiration and/or earlier termination of the present Agreement, Contractor shall have the right to dispose of the Advertisements, unless Advertiser informs Contractor otherwise one (1) week prior to such request, or expiration and/or earlier termination.
The Advertisement(s) shall be non-political in nature, suitable for viewers of all ages, shall not have content which is in any way against the laws in Hungary and shall be consistent with the goals of a commercial advertising program seeking maximum business participation. All Advertisements are subject to discretionary approval by Budapest Airport Zrt and may be subject to removal upon their order. The Contractor shall in no way be responsible for any such action by the Budapest Airport Zrt, and the Total Fee due by the Advertiser for the current period will not be refunded either totally or partially.

 

6. REKLÁMOK:

Reklámozó köteles saját költségén elkészíteni a Reklámokat és a Vállalkozónak a megfelelő Hirdetési Felülethez leszállítani. A Vállalkozó köteles a Reklámokat kihelyezni, amennyiben a fenti 5. bekezdésben foglalt feltételek teljesültek.
Vállalkozót nem terheli felelősség semmilyen kárért, amely a Reklámokban a nyomtató anyag és/vagy a nyomtatás nem megfelelő minősége miatt keletkezett, amennyiben a nyomtatást nem a Vállalkozó felügyeli.
Amennyiben a Reklámozó a Reklámok cseréjét kérelmezi, vagy a jelen Szerződés lejár vagy idő előtt felmondásra kerül, a Vállalkozó jogosult a Reklámokat megsemmisíteni, kivéve, ha a Reklámozó erre vonatkozóan a csere iránti kérelmet, a lejáratot vagy a felmondást egy (1) héttel megelőzően eltérő utasítást ad.
A Reklám(ok) nem lehetnek politikai jellegűek, minden korosztály számára megfelelőnek kell lenniük, és nem hordozhatnak olyan tartalmat, amely Magyarország jogszabályaival ellentétes, valamint a maximális üzleti részvétellel történő gazdasági reklámprogram céljaival összeegyeztethetőnek kell lenniük. Minden Reklám Budapest Airport Zrt saját hatáskörébe tartozó jóváhagyáshoz kötött, illetve kötelezően eltávolítandó a Budapest Airport Zrt utasítása esetén. A Vállalkozó semmilyen módon nem felelős a Budapest Airport Zrt. ilyen cselekménye esetén, és a Reklámozó által az adott időszakra fizetendő Teljes Díj sem egészben sem részben nem visszatérítendő.


 

7. RESPONSIBILITIES:

A. The Advertiser shall: (i) Be the owner of, and be responsible of, its Advertisements (ii)Be responsible and liable for the content of its Advertisements (iii) Comply with all applicable laws, statutes and regulations (iv) Indemnify, hold harmless and defend the Contractor and Budapest Airport Zrt, their officers, employees, directors and agents, against all suits, claims, actions, causes of action, losses, liabilities, costs and expenses (including attorneys’ fees) on account, of any advertising content or arising from advertising use of the Advertising Space.
B. The Contractor shall: (i) Be responsible and liable for the work involved in replacing any advertising damaged by the Contractor caused while being physically handled, installed or removed by its personnel or agents. (ii) Operate the Advertising Space in cases when it is a digital medium for up to 20 hours per day and reserve the right to maintain and service the digital media equipment for the remaining hours. However, it shall not be held liable for any downtime of such digital medium, howsoever caused, nor shall it be liable for any loss or costs or reputational damage suffered by the Advertiser as a result of any failure to deliver and/or display the Advertisements on such digital medium.

 

7. KÖTELEZETTSÉGEK:

A. A Reklámozó köteles (i) a Reklámok tulajdonosának lenni és a Reklámokért felelősséget vállalni (ii) a Reklámok tartalmáért kötelezettséget és felelősséget vállalni (iii) az irányadó jogszabályoknak, illetve egyéb szabályoknak és szabályzatoknak megfelelni (iv) A Vállalkozót és Budapest Airport Zrt-t reklámok tartalmával vagy a Hirdetési Felület reklámcélú használatából eredően bekövetkezett károktól, kötelezettségektől és veszteségektől, valamint költségektől (beleértve a jogi képviselet költségeit is) mentesíteni.
B. A Vállalkozó köteles: (i) Felelősséget és kötelezettséget vállalni bármely, a Vállalkozó által a munkavállalói vagy megbízottai általi fizikai kezelés, kihelyezés vagy eltávolítás közben a reklámokban okozott kár esetén a kicseréléshez szükséges munka elvégzéséért. (ii) A digitális médiumként funkcionáló Hirdetési Felületet naponta 20 órán keresztül üzemeltetni és fenntartani a jogot a digitális média eszközöknek a fennmaradó időben történő karbantartására. Azonban, a Vállalkozó nem felelős az ilyen digitális médium bármely okból történt leállásáért, vagy Reklámozót terhelő veszteségért, költségért vagy a Reklámozó jó hírnevét ért sérelemért, amely a Reklámoknak az ilyen digitális médiumon történő eljuttatásának és/vagy megjelenítésének elmaradása miatt következett be.


 

8. REMEDIES:

(a) The Contractor reserves the right to postpone providing any Advertising Spaces and installation of the Advertisements by one week for technical reasons. Should it fail over a period of fifteen (15) consecutive days to provide any of the Airport Advertising Spaces set forth in this Agreement or should installation of any Advertisement/s be delayed due to the sole fault of the Contractor, the Advertiser shall be entitled to an appropriate credit note calculated at a pro rata basis for the affected period. If there is more than one Advertising Spaces specified in this Agreement or if this Agreement refers to multiple Spaces then, for the purpose of calculating the credit Advertising Space is hampered permanently or temporarily or is rendered unavailable for other reasons than those mentioned in 8(b) herein below, Contractor reserves the right to replace it to suitable space of comparable passenger exposure and demographics without prior consultation. If there is no alternative space available, the Advertiser will receive an appropriate credit note. Advertiser may not claim compensation or cancel orders as a result of the changes specified hereto. Contractor reserves the right to leave Advertisements on display even after the end of the Term. (b) In case that, any law, regulation, order, loss of contract right or any other reason beyond the control of the Contractor, including force majeure, shall prevent the use by the Contractor of the said Advertising Spaces, then the Contractor shall have the right to terminate the Agreement without further obligation by providing Advertiser with ten (10) days written notice. (c) Upon any breach of this Agreement by the Advertiser that continues after ten (10) days’ notice and opportunity to cure, the Contractor shall have the right to terminate the Agreement and to claim any legal damages. The Contractor may exercise any or all remedies available at law or equity, each remedy being cumulative. No exercise of any remedy shall be considered an election to forgo or waive any other remedy. Upon breach of this Agreement by the Advertiser, the Contractor may retain any deposit as liquidated damage, assess late charges with maximum interest rate permitted by law, assess any collection costs including reasonable attorney’s fees (agreed to be a minimum of 1/3 of the balance due) and/or retain possession of the Advertisement/s. In addition to and without limiting the above, the Contractor may terminate this Agreement at any time and without notice for failure of the Advertiser to timely pay any Security Deposit or Total Fee.

 

8. JOGORVOSLATOK:

(a) A Vállalkozó fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy technikai okokból a Hirdetési Felületek rendelkezésre bocsátását és a Reklámok kihelyezését egy héttel elhalassza. Amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott Repülőtéri Hirdetési Felületek rendelkezésre bocsátása több mint tizenöt (15) egymást követő napot meghaladóan meghiúsul, vagy a Reklám(ok) kihelyezése kizárólag a Vállalkozónak felróható okból késlekedik, a Reklámozó az érintett időtartamra időarányosan számított. megfelelő jóváírásra jogosult. Amennyiben a jelen Szerződés több Hirdetési Felületet érint, vagy több Felületre utal, a jóváírás összegének számítása során a Havj Díj összegét is figyelembe kell venni. Amennyiben bármely Hirdetési Felület véglegesen vagy időlegesen akadályoztatva van, vagy bármely más okból nem elérhető a lenti 8(b) pontban meghatározottakon kívüli okokból, Vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes egyeztetés nélkül kicserélje megfelelő felületre, amely hasonló utas-látogatottsági és demográfiai tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben alternatív felület nem áll rendelkezésre, a Reklámozó megfelelő jóváírásra jogosult. A Reklámozó az itt meghatározott módosításokból eredően kártérítésre vagy megrendelések lemondására nem jogosult. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a Reklámokat kihelyezve hagyja az Időtartam lejártát követően is. (b) Amennyiben bármely jogszabály, szabályzat, utasítás vagy szerződéses jogosultság elvesztése, vagy bármely más, a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső ok, – ideértve vis maiort is – akadályozza a Vállalkozót a Hirdetési Felületek használatában, a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést minden további kötelezettség nélkül tíz (10) napos felmondási idővel, írásban felmondani. A jelen Szerződés Reklámozó általi megszegése esetén, amelyet írásbeli felszólítás ellenére tíz (10) napon belül nem orvosol, illetve folytat, a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést felmondani és az okozott kár megtérítését követelni. A Vállalkozó jogosult minden, a jogszabályok alapján fennálló, illetve méltányosság alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket egy időben igénybe venni. Egyik jogorvoslat igénybe vétele sem minősül bármely másik jogorvoslatról történő lemondásnak. A jelen Szerződés Reklámozó általi megszegése esetén a Vállalkozó jogosulttá válik az Óvadék visszatartására kötbér jogcímén, a jogszabály által meghatározott legmagasabb mértékű késedelmi kamat, illetve a behajtás költségei, ideértve a jogi képviselő ésszerű mértékű díját is (amely a felek megállapodása szerint a kintlévőség összegének minimum 1/3-a)- követelésére, és/vagy a Reklám(ok) birtokban tartására. A fentieken túlmenően, illetve azok korlátozása nélkül, a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Reklámozó határidőben nem fizeti meg a Teljes Díjat.


 

9. FINAL PROVISIONS:

(a) The Contractor may at any time assign and/or transfer all or any of its rights, benefits and obligations hereunder to any bank and/or third party, however, no such assignment and/or transfer may take place by the Advertiser unless the prior written consent of the Contractor is being obtained. (b) This Agreement binds the parties, their heirs, executors, administrators and assignees (c) All transactions will be effected in Euro. (d) Any notice to be served by any party pursuant to this Agreement shall be by registered post, or email, or fax to the parties’ last known address (e) In case of breach of contract the competent Courts in Hungary will have exclusive Jurisdiction, the applicable law being the law of Hungary (f) Should any term or condition contained in this Agreement be invalidated by law, the remainder of the Agreement shall be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law (g) Any party in breach of this Agreement shall be liable to the payment to the other of damages in respect thereof (h) Advertising agent, (where applicable), warrants and represents that it is authorized to, and do hereby, bind and obligate itself as well as the individual advertiser to the terms and conditions of this Agreement (i) This Agreement contains all terms and conditions and the entire understanding of the parties with respect to the subject matter hereof, and no oral representations shall be binding (j) This Agreement shall not be modified except in writing by both parties (k) This Agreement has been made in both English and Hungarian languages. In case of discrepancies the English language shall prevail. (l) The Agreement has been made in duplicate each party taking one copy.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

(a) A Vállalkozó bármikor jogosult a jogosultságai, előnyei és kötelezettségei egészét vagy azok bármely részét bármely bankra és/vagy harmadik személyre engedményezni és/vagy átruházni, azonban ugyanezek a jogosultságok a Reklámozót kizárólag a Vállalkozó előzetes, írásbeli jóváhagyása esetén illetik meg. (b) Jelen Szerződés köti a Feleket, jogutódaikat, végrehajtóikat, ügyintézőiket és megbízottaikat. (c) Minden kifizetés Euróban történik. (d) A jelen Szerződéssel kapcsolatos, bármely értesítést ajánlott levélben, e-mailben vagy faxon kell megküldeni a Felek utolsó ismert címeire. (e) Szerződésszegés esetén Magyarország bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jogvita elbírálása tekintetében, az irányadó jog a magyar jog. (f) Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezését jogszabály érvénytelennek minősíti, a Szerződés egésze továbbra is érvényes és kikényszeríthető marad a jogszabály által megengedett mértékben. (g) A jelen Szerződést megszegő fél az ebből eredő minden kár megtérítésére is köteles. (h) A reklámközvetítő (amennyiben irányadó) szavatolja, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik és saját magát, illetve az önálló reklámozót is köti és kötelezi a jelen Szerződés feltételeinek betartására. (i) A jelen Szerződés a Feleknek a tárgyra vonatkozó minden megállapodását tartalmazza, szóbeli kötelezettségvállalások kötőerővel nem rendelkeznek. (j) A jelen Szerződés módosítása csak a felek közös megegyezésével, írásban érvényes. (k) A jelen Szerződés angol és magyar nyelven készült. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó. (l) A jelen Szerződés két példányban készült, amelyből a feleket 1-1 példány illeti meg.